Blog Archives

ZGODZENIE Z PROPOZYCJAMI

Jeśli zgodzimy się z propozycjami UNESCO wyodrębnienia w nauce współczesnej około 1400 dyscyplin i subdyscyplin naukowych, łatwo można zauważyć, iż nie obejmują one ani wszystkich istniejących na świecie, ani nie uwzględniają swoistych typów i kryteriów wyodrębniania pól badawczych w poszczególnych krajach. Z socjologicznego punktu widzenia można dokonać analizy struktury epistemologicznej poprzez studia nad stowarzyszeniami naukowymi mię­dzynarodowymi i krajowymi. Rzetelny obraz funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnianych w czasie kongresów międzynaro­dowych jest nie mniej trudny do naszkicowania niż uwikłania instytucjonalno-społeczne organizacji badań naukowych i lekarskich. Poszukiwania autorytetów w nauce i w leczeniu uzależnień, rozumianej jako społeczność międzynarodowa zróżnicowana w aspekcie epistemologicznym, oparte są na pewnych założeniach teoretycznych, które pozwalają na stosunkowo jednoznaczne określenie podstawy intelektualnego prestiżu czy autorytetu. .

Witam, mam na imię Izabela i mam fioła na punkcie zdrowia i zdrowego odżywiania. Studiuję medycynę i stąd wiem, jak bardzo to wszystko jest ważne. Na tym blogu chciałabym wam pomóc odmienić swoje życie!

PODSTAWY AUTORYTETÓW NAUKOWYCH

Mimo zinstytucjonalizowanego podporządkowania nauki gospodarce i po­lityce jej wartość utylitarna zależna jest od osiągnięć poznawczych, których oceny wynikać mogą jedynie ze ścisłego znawstwa bardzo specjalistycznych kręgów międzynarodowych. Mimo więc supremacji gospodarki i polityki nad działalnością badawczą, mimo ingerencji instytucji zewnętrznych w tworzenie ładu organizacyjnego w prowadzeniu badań naukowych procesy wewnętrznej dezintegracji i specjalizacji aktywności poznawczej zmuszają do przekraczania formalnych barier instytucjonalnych, gospodarczych i politycznych, a wyma­gania metodologiczne i instrumentalne organizacji badań dotyczą ścisłego współdziałania ponadregionalnego, ponadzaściankowego i ponadpaństwowe­go. Mimo tendencji do różnokierunkowego prowadzenia badań w każdym państwie rzeczywisty potencjał naukowy i warunki warsztatowo-finansowe wyznaczają ograniczoną liczbę pól badawczych dostępnych dla pracowni­ków naukowych.

Witam, mam na imię Izabela i mam fioła na punkcie zdrowia i zdrowego odżywiania. Studiuję medycynę i stąd wiem, jak bardzo to wszystko jest ważne. Na tym blogu chciałabym wam pomóc odmienić swoje życie!

SYSTEMY ORGANIZACYJNE

Systemy organizacyjne instytutów, laboratoriów, ośrodków badawczych przemysłu i gospodarki narodowej wy­odrębniają autorytety formalno-instytucjonalne niejednokrotnie bez uwzględ­niania indywidualnej wrażliwości poznawczej kandydatów, a system formal­ny stanowienia zinstytucjonalizowanych autorytetów naukowych przez nada­wanie tytułów utrudnia odróżnienie autorytetu naukowego od władzy admi­nistracyjnej. Uwikłani w ten system badacze zmuszeni są do stwarzania własnych kręgów intelektualnych z częściowym wykorzystywaniem systemu organizacyjnego danej instytucji.   Reasumując, można powiedzieć, iż supremacja instytucji politycznych i    gospodarczych nad nauką współczesną ingeruje w kształtowanie się auto­rytetów naukowych, przy czym kryteria epistemologiczne i społeczne pozostają niejednokrotnie w konflikcie.

Witam, mam na imię Izabela i mam fioła na punkcie zdrowia i zdrowego odżywiania. Studiuję medycynę i stąd wiem, jak bardzo to wszystko jest ważne. Na tym blogu chciałabym wam pomóc odmienić swoje życie!
error: Content is protected !!