Blog Archives

MIMO ZASADNICZYCH ZMIAN

Supremacja instytucji gospodarczych nad nauką jest w gospodarce planowej konsekwencją ładu polityczno-gospodarczego, a w związ­ku z tym przeciwstawianie nauki „czystej” stosowanej straciło sens, gdyż w szeroko rozumianym interesie społeczno-gospodarczym leży prowadzenie badań podstawowych i teoretycznych, warunkujących ewentualne korzyści ekonomiczne. Mimo zasadniczych zmian w podstawach kontrowersji między nauką a praktyką społeczną i wspomagania rozwoju nauki przez instytucje gospo­darcze zarówno w systemie kapitalistycznym, jak i socjalistycznym, między rolami społecznymi ludzi nauki i autorytetami rzetelności poznawczej gospo­darności zachodzą niejednokrotnie poważne dysonanse często ze szkodą dla nauki i gospodarki. Bywa bowiem, iż wysiłek intelektualny skierowany na uzasadnianie gospodarności czy efektywności usprawiedliwia jałowość poznaw­czą albo brak umiejętności wykorzystywania osiągnięć poznawczych, ni­weczy łub uszczupla potencjał badawczy.

Witam, mam na imię Izabela i mam fioła na punkcie zdrowia i zdrowego odżywiania. Studiuję medycynę i stąd wiem, jak bardzo to wszystko jest ważne. Na tym blogu chciałabym wam pomóc odmienić swoje życie!

TENDENCJE DO UPOLITYCZNIANIA

Tendencje do upolityczniania nauki upow­szechniane przez międzynarodowe stowarzyszenia naukowe, rozumiane jako kształtowanie zainteresowań społeczno-politycznych wśród ludzi nauki, a nie poddawanie się supremacji instytucji militarnych bądź walczących o utrzyma­nie się u władzy, są również wyrazem współczesnych dążeń integracji nauki z potrzebami społeczno-politycznymi państw, społeczeństw, ludzkości. Supremacja instytucji gospodarczych nad nauką była w okresie rodzącego i rozwijającego się kapitalizmu źródłem permanentnej kontrowersji między nauką „czystą” a stosowaną. Walka o naukę „czystą” była programem mo- ralno-społecznym i politycznym przeciwstawiającym się dyskryminacji celów poznawczych w imię .interesów określonej grupy przemysłowców oraz po­tentatów finansowych.

Witam, mam na imię Izabela i mam fioła na punkcie zdrowia i zdrowego odżywiania. Studiuję medycynę i stąd wiem, jak bardzo to wszystko jest ważne. Na tym blogu chciałabym wam pomóc odmienić swoje życie!

SILNE KONTROWERSJE

Przykładem silnych kontrowersji w tym zakresie, o charakterze między­narodowym, jest uczestnictwo ludzi nauki prezentujących wysoki autorytet naukowy (nagrody Nobla), np. w tzw. grupie Jasona pracującej nad nowymi rodzajami broni. Wymiana korespondencji między Przewodniczącym Światowej Federacji Pracowników Naukowych E. H. S. Burhopem a uczonymi tej grupy wyjaśnia uwikłania instytucjonalne i trudności związane z łączeniem ról oddanych nauce badaczy i jednocześnie lojalnych członków społeczności państwowej.Wyrazem przeciwstawiania się formalnym autorytetom polityczno-nauko- wym jest tworzenie autonomicznych grup zainteresowań więzią nauki ze spo­łeczeństwem i zagadnieniami polityczno-kulturowymi przez badaczy różnych specjalności naukowych (np. Public Conceptions of Science – Harvard Uni- versity, Department of Physics).

Witam, mam na imię Izabela i mam fioła na punkcie zdrowia i zdrowego odżywiania. Studiuję medycynę i stąd wiem, jak bardzo to wszystko jest ważne. Na tym blogu chciałabym wam pomóc odmienić swoje życie!
error: Content is protected !!