This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

ODDZIAŁYWANIE STATUSU SPOŁECZNEGO

W opublikowanej ostatnio pracy Social Stratification in Science (The University of Chicago Press 1973) Jonathan i Stephan Cole rozpatrują wzorce stratyfikacyjne występujące w nauce amerykańskiej i podstawy hierarchii oraz autorytetu naukowego. Pragnęli odpowiedzieć na pytania. Jakie są warstwy stratyfikacyjne społeczności naukowych. Jakie procesy społecz­ne determinują umieszczenie naukowca w hierarchii społecznej. W jaki sposób system komunikacji i nagradzania wpływa na wyznaczanie jednostkom pozycji społecznej. Jakie konsekwencje spadają na jednostkę i system społeczny w wyniku zróżnicowania pozycji wewnątrz naukowej hierarchii?   Jaki status społeczny oddziałuje na sposób przyjmowania przez społecz­ność naukową badań naukowca. Czy wszyscy naukowcy systemu stratyfikacyjnego dają wkład do postępów w nauce. Czy nauka w większym stopniu niż inne instytucje zbliża ideał merytokracji?

ZGODZENIE Z PROPOZYCJAMI

Jeśli zgodzimy się z propozycjami UNESCO wyodrębnienia w nauce współczesnej około 1400 dyscyplin i subdyscyplin naukowych, łatwo można zauważyć, iż nie obejmują one ani wszystkich istniejących na świecie, ani nie uwzględniają swoistych typów i kryteriów wyodrębniania pól badawczych w poszczególnych krajach. Z socjologicznego punktu widzenia można dokonać analizy struktury epistemologicznej poprzez studia nad stowarzyszeniami naukowymi mię­dzynarodowymi i krajowymi. Rzetelny obraz funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnianych w czasie kongresów międzynaro­dowych jest nie mniej trudny do naszkicowania niż uwikłania instytucjonalno-społeczne organizacji badań naukowych i lekarskich. Poszukiwania autorytetów w nauce i w leczeniu uzależnień, rozumianej jako społeczność międzynarodowa zróżnicowana w aspekcie epistemologicznym, oparte są na pewnych założeniach teoretycznych, które pozwalają na stosunkowo jednoznaczne określenie podstawy intelektualnego prestiżu czy autorytetu. .

PODSTAWY AUTORYTETÓW NAUKOWYCH

Mimo zinstytucjonalizowanego podporządkowania nauki gospodarce i po­lityce jej wartość utylitarna zależna jest od osiągnięć poznawczych, których oceny wynikać mogą jedynie ze ścisłego znawstwa bardzo specjalistycznych kręgów międzynarodowych. Mimo więc supremacji gospodarki i polityki nad działalnością badawczą, mimo ingerencji instytucji zewnętrznych w tworzenie ładu organizacyjnego w prowadzeniu badań naukowych procesy wewnętrznej dezintegracji i specjalizacji aktywności poznawczej zmuszają do przekraczania formalnych barier instytucjonalnych, gospodarczych i politycznych, a wyma­gania metodologiczne i instrumentalne organizacji badań dotyczą ścisłego współdziałania ponadregionalnego, ponadzaściankowego i ponadpaństwowe­go. Mimo tendencji do różnokierunkowego prowadzenia badań w każdym państwie rzeczywisty potencjał naukowy i warunki warsztatowo-finansowe wyznaczają ograniczoną liczbę pól badawczych dostępnych dla pracowni­ków naukowych.

SYSTEMY ORGANIZACYJNE

Systemy organizacyjne instytutów, laboratoriów, ośrodków badawczych przemysłu i gospodarki narodowej wy­odrębniają autorytety formalno-instytucjonalne niejednokrotnie bez uwzględ­niania indywidualnej wrażliwości poznawczej kandydatów, a system formal­ny stanowienia zinstytucjonalizowanych autorytetów naukowych przez nada­wanie tytułów utrudnia odróżnienie autorytetu naukowego od władzy admi­nistracyjnej. Uwikłani w ten system badacze zmuszeni są do stwarzania własnych kręgów intelektualnych z częściowym wykorzystywaniem systemu organizacyjnego danej instytucji.   Reasumując, można powiedzieć, iż supremacja instytucji politycznych i    gospodarczych nad nauką współczesną ingeruje w kształtowanie się auto­rytetów naukowych, przy czym kryteria epistemologiczne i społeczne pozostają niejednokrotnie w konflikcie.

MIMO ZASADNICZYCH ZMIAN

Supremacja instytucji gospodarczych nad nauką jest w gospodarce planowej konsekwencją ładu polityczno-gospodarczego, a w związ­ku z tym przeciwstawianie nauki „czystej” stosowanej straciło sens, gdyż w szeroko rozumianym interesie społeczno-gospodarczym leży prowadzenie badań podstawowych i teoretycznych, warunkujących ewentualne korzyści ekonomiczne. Mimo zasadniczych zmian w podstawach kontrowersji między nauką a praktyką społeczną i wspomagania rozwoju nauki przez instytucje gospo­darcze zarówno w systemie kapitalistycznym, jak i socjalistycznym, między rolami społecznymi ludzi nauki i autorytetami rzetelności poznawczej gospo­darności zachodzą niejednokrotnie poważne dysonanse często ze szkodą dla nauki i gospodarki. Bywa bowiem, iż wysiłek intelektualny skierowany na uzasadnianie gospodarności czy efektywności usprawiedliwia jałowość poznaw­czą albo brak umiejętności wykorzystywania osiągnięć poznawczych, ni­weczy łub uszczupla potencjał badawczy.

TENDENCJE DO UPOLITYCZNIANIA

Tendencje do upolityczniania nauki upow­szechniane przez międzynarodowe stowarzyszenia naukowe, rozumiane jako kształtowanie zainteresowań społeczno-politycznych wśród ludzi nauki, a nie poddawanie się supremacji instytucji militarnych bądź walczących o utrzyma­nie się u władzy, są również wyrazem współczesnych dążeń integracji nauki z potrzebami społeczno-politycznymi państw, społeczeństw, ludzkości. Supremacja instytucji gospodarczych nad nauką była w okresie rodzącego i rozwijającego się kapitalizmu źródłem permanentnej kontrowersji między nauką „czystą” a stosowaną. Walka o naukę „czystą” była programem mo- ralno-społecznym i politycznym przeciwstawiającym się dyskryminacji celów poznawczych w imię .interesów określonej grupy przemysłowców oraz po­tentatów finansowych.

SILNE KONTROWERSJE

Przykładem silnych kontrowersji w tym zakresie, o charakterze między­narodowym, jest uczestnictwo ludzi nauki prezentujących wysoki autorytet naukowy (nagrody Nobla), np. w tzw. grupie Jasona pracującej nad nowymi rodzajami broni. Wymiana korespondencji między Przewodniczącym Światowej Federacji Pracowników Naukowych E. H. S. Burhopem a uczonymi tej grupy wyjaśnia uwikłania instytucjonalne i trudności związane z łączeniem ról oddanych nauce badaczy i jednocześnie lojalnych członków społeczności państwowej.Wyrazem przeciwstawiania się formalnym autorytetom polityczno-nauko- wym jest tworzenie autonomicznych grup zainteresowań więzią nauki ze spo­łeczeństwem i zagadnieniami polityczno-kulturowymi przez badaczy różnych specjalności naukowych (np. Public Conceptions of Science – Harvard Uni- versity, Department of Physics).

PODOBNE ZJAWISKA

Niektóre podobne zjawiska można było obserwować również w Polsce w okresie wzmożonego tzw. kultu jednostki i oczywiście w innych krajach socjalistycznych. Współcześnie można zaobserwować usiłowania łączenia autorytetów już ukształtowanych przez instytucje naukowe z aspiracjami politycznymi niektórych badaczy czy wy­chowawców. Wysuwając na plan pierwszy aspiracje polityczne, tworzy się szansa kształtowania autorytetów zinstytucjonalizowanych wolnych od schi­zoidalnych skłonności wyrosłych na tle szerzenia się dysonansów poznaw­czych. W społeczeństwach kapitalistycznych szczególnie dotkliwie odczuwana by­wa w świecie naukowym supremacja instytucji militarnych, które dysponując olbrzymimi środkami finansowymi kształtują politykę badawczą, angażują autorytety naukowe w osiąganie doraźnych celów militarnych.

OGRANICZONE SZANSE

Supremacja zinstytucjonalizowanej działalności politycz­nej nad nauką ogranicza szanse kształtowania się autorytetów epistemicz- nych integrujących działalność naukową; popiera, upowszechnia i pielęgnuje kształtowanie się autorytetów technicznych przede wszystkim w dyscyplinach nie zainteresowanych profesjonalnie ładem kulturowym, a w dyscyplinach społecznych tworzy lokalne autorytety instytucjonalne podporządkowane makrosystemowi organizacyjnemu nauki. W krajach socjalistycznych wysuwających programową, obowiązkową umiejętność łączenia ról badacza i działacza politycznego (np. w Chińskiej Republice Ludowej) występuje niejednokrotnie zjawisko patologiczne – „schi­zofrenii epistemicznej”, w której działalności politycznej i ideologicznej przy­pisuje się cechy ceremonialno-rytualne, a serio traktuje się wyłącznie własny wąski krąg zainteresowań poznawczych.

REWOLUCJA NAUKOWA

W trze­ciej fazie, którą określa się nazwą rewolucji naukowo-technicznej, nastąpiło zainteresowanie szczególnie autorytetami ładu technicznego w nauce, których znawstwo łub tylko umiejętności praktyczne wydawały się najcenniejszą kwali­fikacją w łączeniu ról badacza i administratora instytucji państwowej. Nie zawsze role społeczne uczonego, wychowawcy, dydaktyka oraz działacza poli­tycznego i administratora mogły się dopełniać. Zmiany układów politycznych grup sprawujących władzę ingerowały w upadek i powstawanie nowych zinstytucjonalizowanych autorytetów naukowo-politycznych lub naukowo- -administracyjnych.

error: Content is protected !!