logo

Nie męcz się sam, leczenie uzależnień Bydgoszcz

Wiele osób boryka się z uzależnieniami. Próbują z nimi skończyć, ale często się to nie udaje. Pretensje do siebie, że ma się słabą wolę nic nie dadzą. Sam fakt istnienia problemu uzależnienia oznacza, że jest ona osłabiona, więc decyzja o zaprzestaniu szkodzenia sobie nie zawsze wystarczy. Ponadto trzeba też wziąć pod uwagę zmiany, jakie zaszły w organizmie oraz znać strategie pozwalające utrzymać się w realizacji postanowienia. Odpowiednią pomocą dla osoby chorej jest leczenie uzależnień Bydgoszcz, bo warto patrzeć na ten problem właśnie jak na chorobę. I jak z innymi chorobami, bez profesjonalnej pomocy można sobie nie poradzić. Przy tym problemie
Read More


AUTORYTETY A TWÓRCZOŚĆ POZNAWCZA

Każdy typ instrumentu, narzędzia, każde dzieło techniczne możemy bowiem również oceniać z punktu widzenia powstania nowej wiedzy, jaką zyskaliśmy dzięki jego wykonaniu, a na nowe propozycje teore­tyczne, filozoficzno-społeczne można również spojrzeć jako na rozszerzenie możliwości poznawczych, niezależnie od kontrowersyjności wobec dotychczasowych, innych. Rzecznicy ładu technicznego uzyskują najwyższą rangę w tworzeniu współczesnej cywilizacji. Nic więc dziwnego, że autorytety nauko­wo-techniczne cieszą się szczególnym szacunkiem w środowiskach działalności praktycznej. Ich doświadczenie, niezwykle cenne dla twórczości technicznej, oparte jest na założeniach paradygmatycznych określonych dyscyplin naukowych, podczas gdy tradycyjne tendencje do interpretowania autorytetu naukowego jako ogólnointelektualnego przygotowania do tworzenia nowej wiedzy lub prezentowania mądrości społecznej,
Read More


W NAUKACH SPOŁECZNYCH

W naukach społecznych, których więź z ładem aksjonormatywnym jest większa niż nauk przyrodniczych i technicznych, zinstytucjonalizowane auto­rytety pozanaukowe (polityczne, ideologiczno-wychowawcze, religijne) ingeru­ją w tworzenie się kręgów uczestnictwa i oddziaływania jednostek wyrastają­cych ponad „przeciętnych naukowców”. Poważane instytucje badawcze w Bydgoszczy, które specjalizują się w leczeniu uzależnień mają w swym dorobku osiągnięcia medyczne, to wszystko dzięki wieloznaczność pojęcia nauki, brak integracji środowisk badawczych, płyn­ność granic między pracownikami badań naukowych a pracownikami admi­nistracji, przemysłu, techniki i oświaty utrudniają sprecyzowanie zagadnień dotyczących współzależności między funkcjonującymi autorytetami naukowy­mi różnego typu a warunkami twórczości w dziedzinie poznawczej. Jeśli zgodzimy się ze współczesnymi próbami określania działalności naukowej
Read More


POWSTAJĄCE KONTROWERSJE

Kontrowersje, jakie powstają między lokalnymi autorytetami naukowymi, kontrowersje między autorytetami „swoimi”, jako obowiązującymi, a „obcy­mi” rzutują na systemy funkcjonowania społeczności naukowych. Dzięki badaniom zagranicznych naukowców i lekarzy w dziedzinie chorób zakaźnych jak i w leczeniu uzależnień, informują o  pozytywnej i negatywnej funkcji autorytetów wobec twórczych, nonkonformistycznych, niezależnych badaczy. Autorytet jako drogowskaz i pomoc różni się od autorytetu prezentującego władzę, zwierzchnictwo. Mimo hi- storyczności stosunków opartych na współzależności feudalnej autorytet jako zwierzchność bywa dokuczliwy i ograniczający twórczość. Wśród poszukiwaczy „ładu naturalnego” przedstawicieli teoretycznych dyscyplin fizyczno-matematycznych, chemicznych i biologicznych autorytet środowisk naukowych związany jest z dorobkiem teoretyczno-poznawczym. W naukach technicznych, rolniczych, medycznych, warunkowanych
Read More


PROBLEM LEKARZY

Problem autorytetu lekarzy, rozpatrywany na tle swoistej struktury epistemologicznej poszczególnych-dyscyplin naukowych, wymaga rozróżniania nauk według tradycyjnego podziału na teoretyczne i praktyczne (stosowane), mimo iż kryteria przeprowadzania granic nie są łatwe, a może nawet niemożliwe. Niemniej kryterium zastosowalności określonych osiągnięć poznawczych ingeruje w kształtowanie się autorytetów reprezentowanych przez naukowców inżynierii technicznej, społecznej, wychowawczej. Wszystkie uogólnienia doty­czące stratyfikacji wśród społeczności naukowej , lekarskiej i kształtowania się autory­tetów nie mogą abstrahować od konkretnych uwarunkowań: instytucjonalno-organizacyjnych, epistemologicznych, polityczno-gospodarczych i kulturo­wych w skali makro- i mikrośrodowiskowej (lokalnych czynników wpły­wających na kształtowanie się autorytetów społecznych, także w nauce).


NIEZALEŻNIE OD WARSTW

Niezależnie od warstw stratyfikacji społecznej każda dyscyplina i specjalność naukowa ma określoną pozycję wśród innych. Tak więc problem autory­tetu w nauce staje się skomplikowany przez fakt, iż pozycja dyscyplin, subdyscyplin i specjalności naukowych w systemach społeczności naukowych wyznacza prestiż i autorytet ludzi nauki. Poważną dziedziną w leczeniu uzależnień w Polsce, gdzie tradycyjnie nauki badawcze nie zajmowały wysokiej pozycji, przeżywają one renesans kulturowej nobilitacji, co znalazło wyraz w czasie II Kongresu Nauki Polskiej. Praca J. i S. Cole’ów może być przykładem trudności badania hierarchii i stratyfikacji wewnętrznej społeczności naukowych, a informuje jednocześnie, iż w każdym państwie kryteria zajmowania wyższej pozycji i autorytetu
Read More


ELITA NAUKOWYCH LEKARZY

Trzecią warstwę stanowi elita naukowych lekarzy, którzy mimo iż nie dokonali żadnych wybitnych odkryć, zajmują w nauce amerykańskiej bardzo wpływową pozycję. Należą do tej warstwy naukowcy przedsiębiorcy podejmujący projekty badawcze na dużą skalę. Tworzą oni elitę lekarską strzegącą dostępu do źródeł finansowania rządowego, określają kryteria wynagrodzeń za prowadzenie badań, w znacznym stopniu decydują w polityce naukowej. Czwartą warstwę stanowią „mniej znani” i wpływowi naukowcy. Nie tworzą oni elity, lecz utrzymują swą pozycję dzięki zajmowaniu stanowisk w wydziałach akademickich swoich specjalności. Podobnie jak w Polsce, pozaakademicka hierarchia lekarska stanowisk naukowych związana jest z systemami organizacyjnymi poszczególnych korporacji.


KRYTYCZNA ANALIZA

Nie wnikając w krytyczną analizę sformułowanych problemów i sposobu poszukiwania odpowiedzi, trzeba docenić próbę wszechstronnego przeanalizo­wania czynników determinujących kształtowanie się systemu hierarchii i auto­rytetów w nauce. Podstawowym brakiem opracowania jest oderwanie się od tła historycznego, które może wyjaśnić poszczególne czynniki, a także tendencja do uogólnień na podstawie analiz stosunkowo wąskich zakresów specjalności naukowych (niektóre dziedziny fizyki). Autorzy wymieniają następujące „warstwy stratyfikacyjne” nauki amerykań­skiej na szczycie hierarchii twórcy nowych paradygmatów (Einstein, Planck, Bohr), na drugim szczeblu „wybitni naukowcy”, którzy otrzymali najwyższe naukowe odznaczenia, np. nagrodę -Nobla lub zostali wybrani do różnych akademii narodowych; stanowią oni kilka tysięcy na ogólną liczbę ponad
Read More


ODDZIAŁYWANIE STATUSU SPOŁECZNEGO

W opublikowanej ostatnio pracy Social Stratification in Science (The University of Chicago Press 1973) Jonathan i Stephan Cole rozpatrują wzorce stratyfikacyjne występujące w nauce amerykańskiej i podstawy hierarchii oraz autorytetu naukowego. Pragnęli odpowiedzieć na pytania. Jakie są warstwy stratyfikacyjne społeczności naukowych. Jakie procesy społecz­ne determinują umieszczenie naukowca w hierarchii społecznej. W jaki sposób system komunikacji i nagradzania wpływa na wyznaczanie jednostkom pozycji społecznej. Jakie konsekwencje spadają na jednostkę i system społeczny w wyniku zróżnicowania pozycji wewnątrz naukowej hierarchii?   Jaki status społeczny oddziałuje na sposób przyjmowania przez społecz­ność naukową badań naukowca. Czy wszyscy naukowcy systemu stratyfikacyjnego dają wkład do postępów w
Read More


ZGODZENIE Z PROPOZYCJAMI

Jeśli zgodzimy się z propozycjami UNESCO wyodrębnienia w nauce współczesnej około 1400 dyscyplin i subdyscyplin naukowych, łatwo można zauważyć, iż nie obejmują one ani wszystkich istniejących na świecie, ani nie uwzględniają swoistych typów i kryteriów wyodrębniania pól badawczych w poszczególnych krajach. Z socjologicznego punktu widzenia można dokonać analizy struktury epistemologicznej poprzez studia nad stowarzyszeniami naukowymi mię­dzynarodowymi i krajowymi. Rzetelny obraz funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnianych w czasie kongresów międzynaro­dowych jest nie mniej trudny do naszkicowania niż uwikłania instytucjonalno-społeczne organizacji badań naukowych i lekarskich. Poszukiwania autorytetów w nauce i w leczeniu uzależnień, rozumianej jako społeczność międzynarodowa zróżnicowana w aspekcie epistemologicznym, oparte
Read More